ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi – TURKUAZ GÖZETİM BELGELENDİRME VE EĞİTİM HİZMETLERİ

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi


ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO’nun tanımı : ISO ‘International Organization for Standardization’ un kısa yazılışıdır, yani uluslararası standardizasyon örgütünün oluşturduğu bir kalite yönetim sistemi standardıdır. ISO 9001 Belgesi ise ilgili kuruluşun ürün veya hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir yönetim sistemine uygun olarak sevk ve idare edilen bir yönetim anlayışının sonucunda ortaya konduğu ve dolayısı ile kuruluşun ürün ve hizmet kalitesinin sürekliliğinin sağlanabileceğinin bir güvencesini belirler.

ISO 9001: Etkin bir kalite yönetim sistemini tanımlayan bir standarttır. Kuruluş bu standardın şartlarını sağladığında ISO 9001 belgesini alabilir. Belge kuruluşun ürün ve hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir standarda uygun olarak üretildiğini gösterir. Standart  merkezi İsviçre’nin Cenevre kentinde yer alan ve 90’dan fazla ülkenin üye olduğu Uluslararası standardizasyon Örgütü (International Organization of Standardization–IOS) tarafından geliştirilmiştir. Belgelendirme şirketlerini yetkilendirme yetkisi üye ülkelerin akreditasyon kurullarına verilmiştir. Türkiye’deki akreditasyon yetkisi TÜRKAK’a verilmiştir.

Farklı ülkelerde veya bölgelerde benzer teknolojiler için geliştirilen farklı standartlar zaman zaman “ticaret için teknik engel” olarak kullanılmaktadır. İşte ISO’ nun günümüzdeki en önemli işlevi ISO 9000 kalite yönetim standartları ve diğer ürün standartları gibi uluslararası kabul görmüş standartlar hazırlayarak ticaretin önündeki bu tip teknik engelleri ortadan kaldırmaktır.

  ISO 9001:2015’in Yararları

 • Çalışanların kalite bilincinde artış sağlanması,
 • İşletmenin piyasa itibarında artış sağlanması (prestij),
 • Pazarlama faaliyetlerinde rakiplerden farlılık sağlanması,
 • İşletmenin uluslararası geçerliliğe sahip bir kalite belgesi edinmesinin getirdiği ticari avantajlardan yararlanabilme (ihracat için kalitenin belge ile ispatlanabilmesi),
 • Müşteri memnuniyetinde ve müşteri sadakatinde artış sağlanması,
 • Hata oranlarında, firelerde, yeniden işlemelerde azalma sağlanması,
 • Girdi, üretim ve son kontrollerin etkin olarak yapılmasının sağlanması,
 • Tedarikçilerin seçiminde, değerlendirilmesinde ve takibinde kolaylık sağlanması,
 • İşletme içi yetki ve sorumlulukların tespitinde ve dağıtılmasında kolaylık sağlanması,
 • İşletme faaliyetlerinin standartlaştırılmasını sağlayacak dokümantasyonun (altyapının) oluşturulması,
 • Geçmişe yönelik kayıtların düzenli bir şekilde tutulmasını sağlayacak altyapının oluşturulması,
 • Veriler ve istatistiksel ölçümler doğrultusunda durum analizlerinin yapılabilmesi ve geleceğe yönelik kararlarda bu analiz sonuçlarının kullanılabilmesi,
 • Kurumsallaşma yolunda önemli bir adım atılmış olması.

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGELENDİRME SÜRECİ

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi sahip kuruluşlar 3.taraf bir Belgelendirme Kuruluşu tarafından denetlendikten sonra ISO 9001 belgesi alırlar. Bu belgeye sahip kuruluşlar kendi müşterilerine bu belge yoluyla bir güven telkin ederler. Bu belgeye sahip kuruluşta bir kalite kontrol güvence veya yönetim sistemi olduğunu gösterir.

Kalite Yönetim Sistemi belgesi, tüm ilgili taraflara, tüm fırsatlara ve risklere yönelik yoğun bir çalışma gerektirmektedir ve müşterilerin ya da ilgili diğer tarafların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak üzere bir kuruluşun bilincini arttırmayı amaçlamaktadır.

Genel anlamı ile Belgelendirme hizmetleri, bir kuruluşun, ürettiği mal veya hizmetlerde, önceden belirlenmiş standartlara uygun davrandığının, bağımsız bir kuruluş tarafından tespit edilmesi çalışmasıdır.
Kalite Yönetimi Sistemi belgelendirmesi de bu amaçla yapılmaktadır. Ülkemizde bu şekilde belgelendirme çalışmaları yapan yüzün üzerinde belgelendirme kuruluşu bulunmaktadır. Kalite yönetim sistemi belgelendirme firmaları bahsi geçen danışmanlık şirketleridir.

Kalite Yönetim Sistem, Toplam Kalite Yönetimi temel prensiplerini içinde barındırmaktadır. Bu prensipler aşağıda sıralanmaktadır.

Müşteri Odaklılık: Kuruluşlar müşterilerine bağlıdırlar, bu nedenle müşterinin şimdiki ve gelecekteki ihtiyaçlarını anlamalı müşteri şartlarını yerine getirmeli ve müşteri beklentilerini de aşmaya istekli olmalıdırlar

Proses yaklaşımı: Arzulanan sonuç, faaliyetler ve ilgili kaynaklar bir Proses olarak yönetildiği zaman daha verimli olarak elde edilir

Liderlik: Liderler, kuruluşun amaç ve idare birliğini sağlar. Bunlar, kişilerin, kuruluşun hedeflerinin başarılmasına tam olarak katılımı olduğu iç ortamı oluşturmalı ve sürdürmelidir. Kişilerin katılımı: Her seviyedeki kişiler bir kuruluşun özüdür ve bunların tam katılımı yeteneklerinin kuruluşun yararına kullanılmasını sağlar.

Yönetime sistem yaklaşımı: Birbirleri ile ilgili Proseslerin bir sistem olarak tanımlanması, anlaşılması ve yönetilmesi, hedeflerin başarılmasında kuruluşun etkinliğine ve verimliliğine katkı yapar.

Sürekli iyileştirme: Kuruluşun toplam performansının sürekli iyileştirilmesi, kuruluşun kalıcı hedefi olmalıdır.

Karar vermede gerçekçi yaklaşım: Etkin kararlar, verilerin analizine ve bilgiye dayanır.
Karşılıklı yarara dayalı tedarikçi ilişkileri: Bir kuruluş ve tedarikçileri birbirlerinden bağımsızdır ve karşılıklı yarar ilişkisi, her ikisinin artı değer yaratması yeteneğini takviye eder.

İSO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR?

Kuruluşlarda kalite yönetim sistemlerinin uygulanmasıyla sağlanan faydalar genel olarak şu şekilde sıralanmaktadır;

Zarar, hasar, can ve mal kayıplarının önlenmesi,

İşe devamsızlığın azalması,

Sigorta maliyetlerinin azaltılması,

Çalışan Motivasyonunun korunması,

Şirketin imaj ve itibarının korunması

Tazminat ve para cezalarda düşme,

Yeni sözleşme şartlarının sağlanması,

Değişikliklerde yönetime yardımcı olmak,

Ülkemizdeki kuruluşlar da kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği konularına verdikleri önemi göstermek, etkinlik ve verimliliği artırmak amacıyla yönetim sistemlerine geçiş için giderek artan bir oranda uğraş vermektedirler.

3 kalite yönetim sistemi öne çıkmaktadır.

TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

TS EN ISO 45001 İSG Yönetim Sistemi ve ILO-OHS 2001 İSG Yönetim

Sistemi’dir.

Ayrıca, ISO 9001 kalite yönetim sistemi, diğer tüm yönetim sistemi standartlarının

(ISO 45001, ISO 14001, ISO 22001, ISO 27001 vs.) temel unsurlarını içermekte, dolayısıyla diğer tüm yönetim standartlarının iskeletini oluşturmaktadır. Tüm kalite yönetim sistemlerinin

4 temel ilkesi olan PUKÖ Döngüsü (Planla, Uygula, Kontrol Et ve Önlem Al) ile 5 temel yönetsel unsuru (Politika, Organizasyon, Uygulama, Değerlendirme ve İyileştirme) ön plana alan ilk ve temel yönetim sistemidir.

ISO 9001 standardı, kalite yönetimi ve kalite güvencesi standartlarının seçimi ve kullanımı için bir rehberdir. ISO 9001, tüm imalat ve hizmet şirketleri için hazırlanmış olan ve bir kalite yönetim sisteminin tüm gereklerini belirleyen uluslararası bir standarttır.

ISO 9001, bazı temel kalite kavramlarını tanımlar, aralarındaki ilişkileri ve farklılıkları açıklığa kavuşturur ve seçmelerine yardım ederek yol gösterir.

Bütün yönetim sistemlerinde görülen 8 temel prensip ise şunlardır.

Çalışan ve müşteri odaklılık,

Liderlik,

Çalışanların katılımı,

Süreçlerle yönetim,

Sistem yaklaşımı

Sürekli öğrenme, yenilikçilik ve iyileştirme,

Gerçeklere dayalı karar verme,

Taraflarla işbirliği

Tüm kalite yönetim sistemlerinin başında gördüğümüz ISO ifadesi,

(Uluslararası Standardizasyon Örgütü) kısaltmasıdır. 1947 yılında kurulan ve yaptığı standardizasyon çalışmaları sonucu sanayiye, ticarete ve tüketicilere katkılar sağlayan ISO halen dünyada en geniş kapsamlı ve en yetkili uluslararası standardizasyon kuruluşudur.

WhatsApp Nasıl Yardımcı Olabilirim?