Sosyal Uygunluk Denetimleri
  • Danışma Hattı
  • +90 850 255 1 887

Sosyal Uygunluk Denetimleri

TURKUAZ GÖZETİM BELGELENDİRME VE EĞİTİM HİZMETLERİ

Sosyal Uygunluk Denetimleri

Sosyal Uygunluk Denetimleri

Sosyal uygunluk denetimleri, büyük markaların tedarik zincirlerinde bulunan üretici firmaların çalışma koşullarının tespit edilmesi ve geliştirilmesi amacıyla sosyal sorumluluk denetimi veya sosyal uygunluk denetimi adıyla gerçekleştirilmektedir.

Küreselleşen dünya ve yükselen tüketici bilinci, büyük firmaların tedarikçilerini belirlemesi ve değerlendirilmesi temeline dayanır.

Uluslararası Çalışma Örgütü, yerel ve ulusal birimlerce resmi gazetede yayımlanan kanunlar, tüzükler, yönetmelik de belirtilen kanunlara ve kurallar ile uygunluk derecesini puanlama esasına dayanır. Yerel yasal gereklilikler, müşteri beklentileri doğrultusunda değerlendirilip raporlandığı denetimlerdir.  

Tedarikçi Sosyal Uygunluk Değerlendirme (Sosyal uygunluk denetimi) Puanı;

İş Sağlığı ve Güvenliği / Çevre,Yönetim Sistemi, Yönetim Uygulamaları,  İnsan Hakları , Çalışma Saatleri, Ücretler ve Ödemeler çerçevesinde puanlanarak değerlendirilir.

Sosyal Uygunluk Denetimi kapsamında nelere dikkat edilir? Puanlama ve Değerlendirme kriterleri ve başlıkları:

İş Sağlığı ve Güvenliği: Bütün faaliyet kollarında insanı en değerli varlık olarak kabul eder ve daha sağlıklı ve güvenli işyeri ortamı sağlayarak gerçekleşebilecek her türlü can ve mal kaybını minumum seviyeye düşürmeyi birincil hedef olarak kabul eder. Bütün çalışanların konuyla ilgili kişisel sorumluluklarını bilmesi amacıyla eğitimler düzenler ve iş sağlığı ve güvenliği kapsamında gerekli kişisel koruyucu donanımı temin eder. İş Sağlığı ve Güvenliği ile kapsamında yerel kanun, yönetmeliklere uymayı, bütün personellerin İş Sağlığı ve Güvenliği politikasına uygun olarak çalışabilecekleri ortam amaçlar. İş sağlığı ve güvenliği risklerini ortam ölçümlerini, periyodik kontrollerini, elektrik iç tesisat uygunluk raporu ve elektrik topraklama ölçümü ve kontrolleri yaptırarak tehlikelerini tespit etmelidir. Bu riskleri kabul edilebilir seviyelere indirgeyerek kontrol altında tutmayı amaçlar.

Zorla ve Zorunlu Çalıştırma: Sözleşme veya herhangi bir mecburiyet içerisinde, borca karşılık çalışma olamayacağını ve çalışmanın gönüllülük çerçevesinde bağlı olmasını esas alır.

Ücretler ve Ödemeler: Personellerin maddi giderlerini karşılayabilecek asgari ücret esas alarak, belirlenmiş ücret altında olmamasını, fazla mesai ücretlerinin yasanın öngördüğü şekilde ilaveler yapılarak ödenmesini amaçlar.

Çalışma Saatleri: Verimli çalışma ve insan haklarına saygı nedeniyle fazla mesai ve çalışma saatleri sürelerinde yürürlükteki kanun ve yönetmelikler kapsamında olmasını amaçlar.

Çocuk İşçilik: Çocukların sağlıklı gelişimi için ve eğitim hakkına saygı kapsamında 16 yaşından küçük çalışan bulundurmamayı ve genç işçi çalıştırma esaslarına uygun hareket etmeyi amaçlar.

Ayrımcılık (Eşitlikçi Yaklaşım): İşyerinde fırsat eşitliğini sağlama hususunda prensip sahibi olmalıdır. İşyerinde din, dil, ırk, cinsiyet, renk, milliyet, sosyal köken, maluliyet, yaş ve siyasi görüş temelinde ayrımcılığın veya fiziksel, sözlü tacizin olmadığı ortam yaratmayı amaçlar.

Çalışanların Bilinçlendirilmesi: Sosyal uygunluğun temelindeki bilinçli çalışanlar ve özlük hakları, çalışma şartları, şirket kuralları, konularında bilgilendirilerek çalışanların bilinç düzeyinin artırılmasını amaçlar.

Taciz ve Kötü Muamelenin Önlenmesi: Personellerin mutlu, çalışma ortamının huzurlu olmasını sağlamaya çalışmak için fiziksel, psikolojik, sözlü veya sözsüz taciz, zorlama engellemeyi amaçlar.

Dinlenme Günleri ve Tatiller: Çalışan personeller yasal haklar çerçevesinde tatil ve dinlenme günlerinden yoksun bırakılamaz. Haftada altı gün aktif çalışan personele bir gün hafta tatili verilmesini amaçlar.

İşçi Disiplini: Disiplinli çalışmayı sağlamak maksadıyla disiplin kurulu tarafından belirlenen disiplin kuralları belirlenmeli ve uygulanmalıdır. Çalışanlara hiçbir suretle ücret kesintisi veya yaptırım uygulamamayı amaçlar.

Sosyal uygunluk, bir işletmenin çalışanlarına ve çevreye nasıl davrandığının ve sosyal sorumluluk kavramını kendi içinde ve etki alanlarında nasıl uyguladığının göstergesidir. Bir işletmenin sosyal uygunluk standartlarını karşıladığından emin olmak için sosyal uygunluk denetimi yapılması gerekebilir. Sosyal uygunluk denetimi aynı zamanda Etik Denetim olarak da adlandırılır. 
İşletmenin, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Uluslararası Sözleşmeleri ve Yönergelerinden ( birçok Etik Davranış Kurallarının temeli), ulusal ve yerel makamlarca yayımlanmış kanunlar, tüzükler, yönetmelik ve ek yönetmeliklerde belirtilen kurallar ile kanunlara uygunluk derecesi hakkında denetimi talep eden ve denetlenen kuruluş ile ticari ilişkisi bulunan kuruluşlara güvence vermek üzere yapılan kontrollerdir. Sosyal uygunluk denetim danışmanlığı sosyal uygunluk denetimleri (veya etik denetimler), firmalardaki çalışma koşullarının yerel yasal gereklilikler, müşteri beklentileri ve endüstriyel iyi uygulamalar doğrultusunda değerlendirilip ilgili taraflara raporlandığı denetimlerdir.

Sosyal denetimleri kapsamına giren konular denetim programları arasında farklılık göstermekle birlikte temel başlıkların birkaçı,

Çocuk İşçiliğin Yasaklanması

Zorla Çalıştırmanın Yasaklanması

Ödemeler ve Diğer Haklar

Çalışma Saatleri/Fazla Mesai

Ayrımcılığın Yasaklanması

Kötü muamele

Disiplin Uygulamaları

Sosyal uygunluk denetim danışmanlığında denetçi amacı Denetçi, tüm denetim faaliyetleri boyunca yaptığı denetim çalışmalarını çalışma kâğıtlarında belgelendirir. Çalışma kâğıtlarının biçim, içerik ve kapsamı çeşitli faktörlere bağlıdır. Hazırlanan çalışma kâğıtlarında, çalışmayı yapan denetçinin adı soyadı, imzası, çalışma tarihi, çalışmanın amacı, kapsamı, çalışmayı kontrol edenin adı soyadı gibi ön bilgiler yer almalıdır. Çalışmanın kâğıdın, içerik kısmında ise uygulanan Prosedürlerin sonuçları, elde edilen kanıtlar, mesleki yargılar, değerlendirme yer almalıdır. Çalışma kâğıtları sadece güvence çalışmalarını yerine getiren denetçi tarafından hazırlanan kayıtlarla sınırlı değildir. İşletme personeli tarafından hazırlanan ve denetçi ve sosyal danışmanlık tarafından kabul edilen toplantı tutanakları gibi diğer kayıtları da içerir. Güvence ekibi, denetim şirketinin belirlediği politika ve Prosedürleri doğrultusunda güvence raporunu tamamladıktan sonra, rapor tarihinden itibaren 60 gün içinde çalışma kâğıtlarını nihai denetim dosyasında birleştirir 

Sosyal uygunluk denetim danışmanlığının faydaları sıralanacak olursa, 

Bilinçlendirmek: sosyal sorumluluk uyum riskleri

Gerçek zamanlı verilerden yararlanmak: karar vermeyi geliştirmek

Çalışma koşullarını geliştirmek: daha sağlıklı, daha verimli bir işgücü için

Marka imajını geliştirmek: üretim süreçleri hakkında iletişim kurmak bu gibi konularda danışmanlık oldukça büyük fayda sağlayacaktır.


Sosyal Medya Hesaplarımız

Copyright © 2021 Turkuaz Gözetim Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Tic.Ltd.Şti. Tüm hakları saklıdır.|Tasarım ve Uygulama Ajans Penna Tarafından Yapılmıştır.